Danilo Lima
DRSLima
CTO | Data Praxes Analytics
3 points