Yaroslav Ravlinko
Y4Rv1K
IT Operations System Architect (DevOps, ITIL) | SoftServe
0 points