Dmitry Ponyatov
dponyatov
embedded/IoT engineer | freelance
14 points