Marcelo Stolai
mastolai
CEO | Otimi Tecnologia
3 points