My Stack

Stack Decisions

Application & Data

(3)
Python
MySQL
Amazon EC2

DevOps

(3)
GitHub
PyCharm
WebStorm