Symfony
Symfony
VS
Phalcon
Phalcon
Laravel
Laravel
VS
Phalcon
Phalcon
Django
Django
VS
Phalcon
Phalcon
CodeIgniter
CodeIgniter
VS
Phalcon
Phalcon
Node.js
Node.js
VS
Phalcon
Phalcon
Spring
Spring
VS
Phalcon
Phalcon
Rails
Rails
VS
Phalcon
Phalcon
Spring Boot
Spring Boot
VS
Phalcon
Phalcon
Phalcon
Phalcon
VS
Martini
Martini
Phalcon
Phalcon
VS
Revel
Revel
Android SDK
Android SDK
VS
Phalcon
Phalcon
Phalcon
Phalcon
VS
Play
Play
Phalcon
Phalcon
VS
.NET
.NET
Phalcon
Phalcon
VS
Lift Framework
Lift Framework
Meteor
Meteor
VS
Phalcon
Phalcon
Phalcon
Phalcon
VS
Geddy
Geddy
MEAN
MEAN
VS
Phalcon
Phalcon
Phalcon
Phalcon
VS
Atmosphere
Atmosphere
Phalcon
Phalcon
VS
Cocoa Touch (iOS)
Cocoa Touch (iOS)
Phalcon
Phalcon
VS
Cocoa (OS X)
Cocoa (OS X)
CakePHP
CakePHP
VS
Phalcon
Phalcon
Phalcon
Phalcon
VS
Zend Framework
Zend Framework
Yii
Yii
VS
Phalcon
Phalcon
Phalcon
Phalcon
VS
Aura
Aura
Phalcon
Phalcon
VS
Fat-Free
Fat-Free
Phalcon
Phalcon
VS
PHP-MVC
PHP-MVC
Phalcon
Phalcon
VS
Kohana
Kohana
Phalcon
Phalcon
VS
FuelPHP
FuelPHP
Phalcon
Phalcon
VS
Mojolicious
Mojolicious
Phalcon
Phalcon
VS
Volt
Volt
Phalcon
Phalcon
VS
Hoodie
Hoodie
Phalcon
Phalcon
VS
Yesod
Yesod
Phalcon
Phalcon
VS
Trailblazer
Trailblazer
Dropwizard
Dropwizard
VS
Phalcon
Phalcon
Phalcon
Phalcon
VS
Sane Stack
Sane Stack
Phalcon
Phalcon
VS
webapp2
webapp2
Phalcon
Phalcon
VS
io.js
io.js
Grails
Grails
VS
Phalcon
Phalcon
Phalcon
Phalcon
VS
Padrino
Padrino
Tornado
Tornado
VS
Phalcon
Phalcon
Phalcon
Phalcon
VS
Spring Batch
Spring Batch
Phalcon
Phalcon
VS
Spring Framework
Spring Framework
Phalcon
Phalcon
VS
Vert.x
Vert.x
Phalcon
Phalcon
VS
FullStack Boilerplate
FullStack Boilerplate
ASP.NET
ASP.NET
VS
Phalcon
Phalcon
Phalcon
Phalcon
VS
Twig
Twig
Phalcon
Phalcon
VS
Pyramid
Pyramid
Phalcon
Phalcon
VS
Gin Gonic
Gin Gonic
Phalcon
Phalcon
VS
AdonisJS
AdonisJS
Phalcon
Phalcon
VS
JHipster
JHipster
Phalcon
Phalcon
VS
Vaadin
Vaadin
Phalcon
Phalcon
VS
OSGi
OSGi
Phalcon
Phalcon
VS
Guice
Guice
Phalcon
Phalcon
VS
Django Channels
Django Channels
Phalcon
Phalcon
VS
API Platform
API Platform
Phalcon
Phalcon
VS
ServiceStack
ServiceStack
Phalcon
Phalcon
VS
Web2py
Web2py
Phalcon
Phalcon
VS
Ratpack
Ratpack
Phalcon
Phalcon
VS
Apache Struts
Apache Struts
Phalcon
Phalcon
VS
Nette
Nette
Phalcon
Phalcon
VS
DraftJS
DraftJS
Phalcon
Phalcon
VS
Grizzly
Grizzly
Phalcon
Phalcon
VS
Kivy
Kivy
Phalcon
Phalcon
VS
Micronaut Framework
Micronaut Framework
Phalcon
Phalcon
VS
TurboGears
TurboGears
Phalcon
Phalcon
VS
ZK
ZK
Phalcon
Phalcon
VS
Dubbo
Dubbo
Phalcon
Phalcon
VS
Jooby
Jooby
Phalcon
Phalcon
VS
Nette Framework
Nette Framework
Phalcon
Phalcon
VS
Actix
Actix
Phalcon
Phalcon
VS
VRaptor
VRaptor
Phalcon
Phalcon
VS
Beego
Beego
Phalcon
Phalcon
VS
GraPHP
GraPHP
Phoenix Framework
Phoenix Framework
VS
Phalcon
Phalcon
Phalcon
Phalcon
VS
Dancer
Dancer
Phalcon
Phalcon
VS
JAWS
JAWS
Phalcon
Phalcon
VS
Rapidoid
Rapidoid
Phalcon
Phalcon
VS
Vapor
Vapor
Phalcon
Phalcon
VS
Blade
Blade
Phalcon
Phalcon
VS
Swifton
Swifton
Phalcon
Phalcon
VS
Finatra
Finatra
Phalcon
Phalcon
VS
Jolteon
Jolteon
Phalcon
Phalcon
VS
Hanami
Hanami
Phalcon
Phalcon
VS
Iris
Iris
Phalcon
Phalcon
VS
Meatier
Meatier
Phalcon
Phalcon
VS
Buffalo
Buffalo
Phalcon
Phalcon
VS
PHPixie
PHPixie
Phalcon
Phalcon
VS
Escher
Escher
Phalcon
Phalcon
VS
PurpleJS
PurpleJS
Next.js
Next.js
VS
Phalcon
Phalcon
Phalcon
Phalcon
VS
Rocket
Rocket
Phalcon
Phalcon
VS
Zen Rails Base Application
Zen Rails Base Application
Phalcon
Phalcon
VS
Diamond
Diamond
Phalcon
Phalcon
VS
Macaron
Macaron
Phalcon
Phalcon
VS
Twisted
Twisted
Phalcon
Phalcon
VS
Yew Framework
Yew Framework
Phalcon
Phalcon
VS
NestJS
NestJS
Phalcon
Phalcon
VS
Vibora
Vibora
Phalcon
Phalcon
VS
Fusion.js
Fusion.js
Phalcon
Phalcon
VS
Tower Web
Tower Web