Application & Data

(7)
Node.js
PostgreSQL
MongoDB
Amazon S3
AWS Lambda
AWS Elastic Beanstalk
AWS CodeStar

Utilities

(2)
Amazon Route 53
AWS IAM

DevOps

(8)
Git
GitKraken
AWS CodeDeploy
AWS OpsWorks
AWS CodePipeline
AWS CodeCommit
AWS CloudTrail
AWS CodeBuild

Team

Want more information about this stack?