AppPraise Backend logo

AppPraise Backend


AppPraise Backend
Stack Decisions

Application & Data

(9)
MySQL
Amazon EC2
Amazon S3
Amazon CloudFront
AWS Lambda
AWS Elastic Beanstalk
Amazon RDS for Aurora
AWS Mobile Hub
MySQL Performance Analyzer

Utilities

(3)
Amazon Route 53
Twilio SendGrid
Amazon Kinesis

DevOps

(4)
Docker
Jenkins
AWS Elastic Load Balancing (ELB)
GitHub Enterprise

Business Tools

(1)
Mailtrap