Stack Decisions

Application & Data

(6)
Amazon EC2
Amazon S3
Firebase
Heroku
Amazon DynamoDB
Google AdMob

Utilities

(10)
Amazon CloudFront
Stripe
Amazon Route 53
Twilio SendGrid
Mailgun
Twilio
Amazon API Gateway
Amazon Kinesis
Amazon Elasticsearch Service
Amazon CloudSearch

DevOps

(2)
GitHub
Amazon CloudWatch

Business Tools

(2)
Jira
Adobe Photoshop

Team

Want more information about this stack?