Stack Decisions

Application & Data

(22)
JavaScript
Python
React
HTML5
Amazon EC2
Amazon S3
TypeScript
Sass
Firebase
Amazon CloudFront
React Native
Android SDK
GraphQL
AWS Lambda
Swift
Objective-C
Ionic
Amazon DynamoDB
Apollo
Amazon Athena
AWS Glue
AWS AppSync

Utilities

(9)
Stripe
Amazon Route 53
Twilio SendGrid
Amazon SNS
Amazon API Gateway
Amazon Kinesis
GoDaddy
OpenStreetMap
Gitbook

DevOps

(7)
GitHub
Git
Android Studio
Xcode
Sentry
TestFlight
Crashlytics

Business Tools

(3)
Slack
Zoom
Ghost

Company Members