CodeIgniter

2.9K
1.2K
+ 1
403
Laravel

16.2K
12K
+ 1
3.3K
Symfony

4.6K
3.4K
+ 1
999
Pros of CodeIgniter
Pros of Laravel
Pros of Symfony
Cons of CodeIgniter
Cons of Laravel
Cons of Symfony
What companies use CodeIgniter?
What companies use Laravel?
What companies use Symfony?
What tools integrate with CodeIgniter?
What tools integrate with Laravel?
What tools integrate with Symfony?